Ano 2008

Elaboración dos Estatutos Sociais.

Creación da asociación. Acto fundacional o 21 de xullo.

Inscrición do acordo de constitución no Rexistro de Asociacións o 15 de setembro.

Incorporación ó Comité Internacional para a Conservación do Patrimonio Industrial (TICCIH).

Preparación e publicación na web do portal preliminar de Buxa.


Ano 2009

Participación na preparación e desenvolvemento do Quinto Congreso sobre a Conservación do Patrimonio Industrial e da Obra Pública en España, celebrado en Ferrol (A Coruña) do 25 ó 28 de febreiro.

Deseño, realización e implantación na web do portal de Buxa.

Presentación de Buxa na Dirección Xeral do Patrimonio do Ministerio de Cultura do Goberno de España.

Presentación de Buxa na Subdirección Xeral do Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia.

Subscrición con Concello de Narón (A Coruña) dun convenio para a colaboración na recuperación da muiñaría industrial do século dezaoito representada polos muíños fluviais de Lestache e os muíños de mar de Lembeye. Preparación do anteproxecto para o comezo das tarefas de recuperación dos muíños de Lestache.

Preparación para o Concello de Neda (A Coruña) do anteproxecto de recuperación das instalacións industriais do Pazo de Isabel II (fábrica de lenzos do Roxal) integradas nunha proposta de aloxamento recreativo.

Deseño do modelo de ficha para a realización do Inventario do Patrimonio Industrial de Galicia.

Contratación, realización, dixitalización e publicación no portal de Buxa na web de cen fichas de cadanseu elemento do Patrimonio Industrial de Galicia.

Malia que o número de beneficiarios dos servizos da asociación non é de doada cuantificación pola gratuidade dalgúns servizos e o seu libre acceso vía web (biblioteca, documentos e inventario), contabilizáronse unhas 450 visitas mensuais cunhas 1.600 páxinas vistas ó mes, o que ven supor máis de mil cincocentos usuarios habituais ó ano, máis de cinco mil visitas no cómputo anual e algo máis de vinte mil páxinas vistas ó ano.

Os socios teñen dereito ó acceso exclusivo á documentación relacionada con patrimonio industrial recollida nun apartado específico (“Só socios”) do devandito portal web.


Ano 2010

Colaboración coa Oficina de Proxectos en Galicia do Instituto Xeolóxico e Mineiro de España no proxecto ATLANTERRA (INTERREG 4B) para o mellor coñecemento, conservación e difusión do patrimonio mineiro europeo, continuación do proxecto Green Mines 2006-2008.

Apoio ó proxecto documental “Archtekton” (Sevilla), de interese xeral cara un mellor coñecemento do patrimonio industrial e que permitirá que moitas persoas poidan coñecer, aprender e gozar con tan importante vertinte do noso patrimonio cultural.

Clasificación e dixitalización da colección de máis de cincocentas fotografías da montaxe da grúa pórtico de ASTANO, postas ó noso dispor por quen fora o director da operación por conta da Maquinista Terrestre y Marítima, o técnico barcelonés don Miguel Arán González.

Participación nos Encontros de Viveiro, cun relatorio sobre o patrimonio industrial galego en unha particularización sobre a minería de ferro e as minas da Silvarosa.

Mantemento e ampliación da base de datos de identificación de publicacións relacionadas co patrimonio industrial, de libre acceso no portal de Buxa na web e que supera as setecentas referencias bibliográficas.

Contratación, realización, dixitalización e publicación no portal de Buxa na web de cincuenta fichas de cadanseu elemento do Patrimonio Industrial de Galicia, que suma xa as cento cincuenta fichas no seu Inventario.

Malia que o número de beneficiarios dos servizos da asociación non é de doada cuantificación pola gratuidade dalgúns servizos e o seu libre acceso vía web (biblioteca, documentos e inventario), contabilizáronse unhas 490 visitas mensuais cunhas 1.700 páxinas vistas ó mes, o que ven supor máis de dous mil usuarios habituais ó ano, preto de seis mil visitas no cómputo anual e máis de vinte e tres mil páxinas vistas ó ano.

Os vinte e nove socios teñen dereito ó acceso exclusivo á documentación relacionada con patrimonio industrial recollida nun apartado específico (“Só socios”) do devandito portal web.


Ano 2011

No ámbito xeral do traballo da asociación, sinalar o mantemento e ampliación da base de datos de identificación de publicacións relacionadas co patrimonio industrial, de libre acceso no portal de Buxa na web e que supera as oitocentas referencias bibliográficas.

Asemade, continuouse coa realización, dixitalización e publicación no portal de Buxa na web de outras cincuenta fichas máis de cadanseu elemento do Patrimonio Industrial de Galicia, que suma neste ano as duascentas fichas no seu Inventario.

No canto do número de beneficiarios dos servizos da asociación, malia que non é de doada cuantificación pola gratuidade dalgúns servizos e o seu libre acceso vía web (biblioteca, documentos e inventario), contabilizáronse unhas 540 visitas mensuais cunhas 1.900 páxinas vistas ó mes, o que ven supor máis de dous mil usuarios habituais ó ano, máis de seis mil visitas no cómputo anual e preto de vinte e cinco mil páxinas vistas ó ano.

Tódolos socios de Buxa teñen dereito ó acceso exclusivo á documentación relacionada con patrimonio industrial que se recolle nun apartado específico (“Só socios”) do devandito portal web.

Leváronse a cabo accións de apoio ó proxecto de conservación da antiga panadería “La Chiquita”, en Ribadesella (Asturias), proxecto sen dúbida de xeral interese que debería executarse para un mellor coñecemento do patrimonio industrial, amais de mostra relevante da arquitectura local, que debe ser conservada respectando súa fasquía orixinal, favorecendo a restauración para facela compatible cos usos cidadás que merece, sen discusión, un edificio das súas características e localización.

Participación na presentación en Ferrol do libro que, con limiar do presidente de Buxa, resume o traballo de Manuela Santalla na súa pescuda arredor dos muíños da vila de Neda, “Muíños, fornos e pan de Neda” ISBN 978-84-92644-36-0 .

Redacción dun artigo sobre o tema para o libro que recollerá a historia da Asociación Galega da Maquinaria Agrícola Clásica (AGAMAC).

Participación de Buxa nas xornadas cara á creación dunha rede estatal de turismo industrial, promovidas polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio do Goberno de España, celebradas en Talavera de la Reina (Toledo) no mes de febreiro.

Participación de Buxa nas Xornadas de Formación do Profesorado de Bacharelato, cun relatorio sobre o patrimonio industrial galego en unha particularización sobre as pegadas da industrialización na ría de Ferrol, rematando cun paseo e visita a unhas pegadas senlleiras: os muíños de marea de Lembeye (1765), os muíños de Lestache no río Xuvia (1785), a Presa do Rei e a fábrica de cobrería de Xuvia (1791), e a fábrica de curtidos da Florida (1800).

Participación na convocatoria do Quinto Encontro Europeo de Patrimonio Industrial e Técnico, celebrado en Tilburg (Países Baixos) do 14 ao 16 de outubro do 2011, promovido pola Federación Europea de Asociacións do Patrimonio Industrial e Técnico (E-FAITH).

Participación na Campaña para o Ano Europeo do Patrimonio Industrial e Técnico, promovida pola Federación Europea de Asociacións do Patrimonio Industrial e Técnico (E-FAITH).

Participación na convocatoria da 4ª Conferencia Europea de Turismo Industrial, a celebrar en São João da Madeira (Aveiro, Porto, Portugal) o 22 e 23 de novembro do 2012.

Presentación no mes de decembro perante a Vice Secretaría Xeral da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia da petición formal da Declaración de Utilidade Pública da entidade, o que vai permitir ós asociados a dedución nos seus impostos da parte correspondente ao pago das cotas de Buxa.


Ano 2012

Nesta outra volta, e no ámbito xeral do traballo da asociación, sinalar o mantemento e ampliación da base de datos de identificación de publicacións relacionadas co patrimonio industrial, de libre acceso no portal de Buxa na web e que supera as novecentas referencias bibliográficas.

Continuouse tamén coa realización, dixitalización e publicación no portal de Buxa na web de outras trinta e seis fichas máis de cadanseu elemento do Patrimonio Industrial de Galicia, que suma xa as duascentas trinta e seis fichas no seu Inventario.

Mantemento e ampliación da sección exclusiva para socios no portal de Buxa na web (http://www.asociacionbuxa.com), que suma xa trece documentos.

No canto do número de beneficiarios dos servizos da asociación, malia que non é de doada cuantificación pola gratuidade dalgúns servizos e o seu libre acceso vía web (biblioteca, documentos e inventario), contabilizáronse unhas 660 visitas mensuais cunhas 2.500 páxinas vistas ó mes. Consonte aos rexistros de Google Analytics, no ano houbo 2.030 usuarios habituais, cun total de 7.993 visitas e 30.059 páxinas vistas. Rexistrouse un máximo de 54 visitas o 9 de xullo (martes) e un mínimo de 0 visitas o 19 de xuño (mércores).

Tódolos socios de Buxa teñen dereito ao acceso exclusivo á documentación relacionada co patrimonio industrial que se recolle nun apartado específico (“Só socios”) do devandito portal web.

Leváronse a cabo accións de apoio á conservación da cheminea e da fachada da Fábrica de Lapis de Ferrol (sen éxito, xa que foron finalmente demolidas entre o 17 e o 23 de xaneiro).

Participamos na xornada celebrada en Conturiz (Lugo) o 28 de xaneiro para a presentación do libro que recolle a historia da Asociación Galega de Maquinaria Agrícola Clásica (AGAMAC), no que se inclúe un artigo de Buxa.

No mes de marzo participamos nas acción de apoio ao proxecto de conservación da Panificadora de Vigo.

O 17 de abril colaboramos coa Asociación Cultural San Xoán Bautista de Covas (Viveiro) na preparación dun artigo verbo das minas de ferro da Silvarosa para a súa publicación e difusión no libro pregón das súas festas anuais.

Participación na xornada celebrada en Vigo o 22 de maio, promovida pola Asociación de Amigos dos Pazos, verbo do futuro do patrimonio industrial de Galicia.

Participación no Noveno Foro Internacional sobre Avaliación da Calidade da Investigación e a Educación Superior (FECIES), celebrado entre o 12 e o 15 de xuño en Santiago de Compostela, cun relatorio sobre a indexación de revistas científicas e técnicas.

Participación na convocatoria do Sexto Encontro Europeo do Patrimonio Industrial e Técnico, celebrado en Londres (Reino Unido) do 26 ao 28 de outubro, promovido pola Federación Europea de Asociacións do Patrimonio Industrial e Técnico (E-FAITH).

Comunicación do 6 de novembro de apoio ás alegacións presentadas polo Grupo de Investigación da Rede Nacional de Silos e Celeiros de España (www.silosygraneros.es) á aprobación provisoria do plan xeral de ordenación urbana de Carmona (Sevilla) por non ofrecer protección patrimonial bastante do silo de cereais existente en dita vila, pedindo a súa inclusión no catálogo municipal.

Acordo do 14 de novembro coa propiedada da Real Fábrica de Papel do Faramello (1714) para colaborar na conservación da documentación e instalaciones e na difusión do seu coñecemento.

Participación na difusión da convocatoria da 4ª Conferencia Europea de Turismo Industrial, celebrada en São João da Madeira (Aveiro, Porto, Portugal) o 22 e 23 de novembro do 2012.

Conferencia na Universidade Sénior da Universidade da Coruña verbo “O Patrimonio Industrial de Galicia” impartida o 30 de novembro no Campus da Coruña.


Ano 2013

No ámbito xeral do traballo da asociación, sinalar o mantemento e ampliación da base de datos de identificación de publicacións relacionadas co patrimonio industrial, de libre acceso no portal de Buxa na web e que supera as mil referencias bibliográficas.

Continuouse tamén coa realización, dixitalización e publicación no portal de Buxa na web de outras sesenta e tres fichas máis de cadanseu elemento do Patrimonio Industrial de Galicia, que suma xa as duascentas noventa e nove fichas no seu Inventario.

Mantemento e ampliación da sección exclusiva para socios no portal de Buxa na web (http://www.asociacionbuxa.com), que suma xa vintesete documentos.

No canto do número de beneficiarios dos servizos da asociación, malia que non é de doada cuantificación pola gratuidade dalgúns servizos e o seu libre acceso vía web (biblioteca, documentos e inventario), contabilizáronse unhas 547 visitas mensuais cunhas 2.259 páxinas vistas ó mes. Consonte aos rexistros de Google Analytics, no ano houbo un total de 6.565 visitas e 27.102 páxinas vistas, con 1.597 usuarios habituais. Rexistrouse un máximo de 49 visitas o 22 de marzo (venres) e un mínimo de 3 visitas o 24 de decembro (martes).

Tódolos socios de Buxa teñen dereito ao acceso exclusivo á documentación relacionada co patrimonio industrial que se recolle nun apartado específico (“Só socios”) do devandito portal web.

Conferencia na Universidade Sénior da Universidade da Coruña verbo “O Patrimonio Industrial de Galicia” impartida o 11 de xaneiro no Campus de Ferrol.

Participación no mes de marzo na campaña “2015-Ano do patrimonio industrial europeo”, promovida pola Federación Europea de Asociacións do Patrimonio Industrial e Técnico (E-FAITH).

Conferencia verbo “Patrimonio Industrial de Galicia e Norte de Portugal”, impartida o 15 de marzo no Master Universitario en Patrimonio Cultural: la Eurorregión Galicia y Norte de Portugal, da Facultade de Humanidades e Documentación da Universidade da Coruña.

O 24 de marzo, coa autorización do autor, don Mario Valdivieso Mateo, e dos editores, a Asociación Patronato Museo Etnográfico de A Capela, publicamos na sección de asociados da web de Buxa, o traballo “A Capela, na procura da luz eléctrica”, Primeiro Premio de Investigación Ferro Caaveiro, publicado no ano 2008 na revista O Retorno, do Museo Etnográfico de A Capela.

Participación na difusión das XV Jornadas Internacionales sobre Patrimonio Industrial de INCUNA, a celebrar en Gijón do 25 ao 28 de setembro co tema central “Patrimonio Marítimo, Fluvial y Pesquero”.

Cooperación nas accións de defensa do buque “Charlesville”, que navegara entre Amberes e Matabi (Congo), promovidas no mes de maio pola Asociación Flamenca para a Arqueoloxía Industrial (Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, VVIA).

Participación no mes de maio nas reunións preparatorias do V Congreso Europeo de Turismo Industrial, a celebrar en Ferrol no mes de xuño do 2014.

Colaboración coa Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos (ACEM) na captación de interesados en publicar na súa revista “Molinum”.

Preparación do epílogo do libro “Patrimonio Industrial de Ferrol y Comarca”, de don Juan José Burgoa Fernández.

Difusión no mes de xuño da convocatoria do X CERTAMEN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA “Patrimonio Marítimo, Fluvial y Pesquero” 2013, promovido por INCUNA.

Participación no mes de xuño na preparación das especificacións do chamado “Proxecto Moara”, para a implantación dunha asociación de patrimonio industrial en Rumanía.

Difusión da convocatoria das III Jornadas de Patrimonio Industrial Activo, a celebrar na cidade de Murcia o 15 e 16 de novembro.

Visita guiada á fábrica de papel “La Minerva” para o programa “Desde Galicia para el Mundo” (11 setembro 2013).

Visita guiada ao Muíño de Mareas do Pozo do Cachón (Muros) no marco do programa Espazos Sonoros (28 setembro 2013).

Colaboración co Departamento de Historia do Colexio Manuel Padín Truiteiro na preparación dos traballos sobre o patrimonio industrial do concello de Arcade (Pontevedra).

Difusión da convocatoria do 9º Congreso Internacional de Molinoloxía, a celebrar os días 9, 10 e 11 de maio do 2014 na cidade de Murcia.

Participación na difusión da convocatoria da 5ª Conferencia Europea de Turismo Industrial, a celebrar en Ferrol (Galicia, España) o 22 e 23 de xuño do 2014.

Participación na convocatoria do Séptimo Encontro Europeo do Patrimonio Industrial e Técnico, celebrado en Neuchâtel (Suiza) do 25 ao 27 de outubro do 2013, promovido pola Federación Europea de Asociacións do Patrimonio Industrial e Técnico (E-FAITH).

Co título “Pazo Faramello: de muíño papeleiro a Balmoral do Sar” publicamos no número 19 da revista “Galegos” un artigo sobre a primeira fábrica de papel que houbera en Galicia, datada en 1714.

Por Orde da Xunta de Galicia do 20 de decembro do 2013, Buxa, Asociación Galega do Patrimonio Industrial, ven de ser declarada de utilidade pública.


Ano 2014

No ámbito xeral do traballo da asociación, sinalar o mantemento e ampliación da base de datos de identificación de publicacións relacionadas co patrimonio industrial, de libre acceso no portal de Buxa na web e que supera as mil referencias bibliográficas.

Continuouse tamén coa realización, dixitalización e publicación no portal de Buxa na web de outras cincuenta fichas máis de cadanseu elemento do Patrimonio Industrial de Galicia, que suma xa as trescentas corenta e nove fichas no seu Inventario.

Mantemento e ampliación da sección exclusiva para socios no portal de Buxa na web (http://www.asociacionbuxa.com), que suma xa os vinte sete documentos.

No canto do número de beneficiarios dos servizos da asociación, malia que non é de doada cuantificación, pola gratuidade dalgúns servizos e o seu libre acceso vía web (biblioteca, documentos e inventario), contabilizáronse unhas 581 visitas mensuais cunhas 2.100 páxinas vistas ó mes. Consonte aos rexistros de Google Analytics, no ano houbo un total de 6.974 visitas e 25.199 páxinas vistas, con 1.327 usuarios habituais (o 25% do total de visitantes). Rexistrouse un máximo de 66 visitas o 26 de outubro (domingo) e un mínimo de 0 visitas o 6 de setembro (sábado).

Dende o comezo da súa existencia na Internet (29 de xaneiro do 2009), o portal de Buxa ten recibido 37.505 visitas, con 145.930 páxinas vistas e 7.258 usuarios habituais (o 26’3% do total de visitantes). O medio foi de dous minutos e trinta e nove segundos por sesión, con 3’89 páxinas vistas.

Tódolos socios de Buxa teñen dereito ao acceso exclusivo á documentación relacionada co patrimonio industrial que se recolle nun apartado específico (“Só socios”) do devandito portal web.

2 xaneiro: o Diario Oficial de Galicia número 1, do 2 de xaneiro, publica que Buxa, Asociación Galega do Patrimonio Industrial, ven de ser declarada de utilidade pública por Orde do 20 de decembro do 2013, polo que os seus socios e benfeitores poderán deducir fiscalmente as súas aportacións, consonte o estabelecido na Lei 49/2002.

12 xaneiro: Comunicación do 12 de xaneiro de apoio ao Manifesto presentado pola Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA, www.apudepa.com) solicitando a declaración do conxunto íntegro da Fundición Averly como ben de interés cultural (BIC).

21 marzo: difusión do comunicado da Sociedade Española de Historia das Ciencias e das Técnicas (SEHCYT), polo que convoca o seu XII Congreso que, co título xeneral de “Ciencia y Técnica entre la Paz y la Guerra”, vai celebrarse na Facultade de Educación da Universidade Complutense de Madrid do 10 ao 12 de setembro do 2014.

25 marzo: Conferencia verbo “Patrimonio Industrial de Galicia e Norte de Portugal”, impartida o 25 de marzo no Mestrado Universitario en Patrimonio Cultural: a Euro rexión Galicia e Norte de Portugal, da Facultade de Humanidades e Documentación da Universidade da Coruña.

26 marzo: acordo co Dr. José María López Vizoso de co-dirección do Traballo Fin de Mestrado “Posta en valor do Patrimonio Industrial na comarca de Valdeorras (Ourense)”, proposto pola alumna dona Silvia Pérez Fraga no marco do Mestrado en Patrimonio Cultural: a Euro rexión Galicia e Norte de Portugal”, impartido na Facultade de Humanidades e Documentación da Universidade da Coruña.

25 abril: comeza a campaña de recollida de firmas para a inclusión da Mina de Fontao no Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vila de Cruces (Pontevedra).

8 maio: difusión da convocatoria do Quinto Congreso Europeo de Turismo Industrial, que vai coincidir nesta volta coa terceira edición das Encrucilladas de Europa, a celebrar en Ferrol.

16 maio: presentación da Alegación ao Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vila de Cruces coa solicitude de protección para o conxunto de edificios e instalacións mineiras da mina de Fontao. Comunicación ao Consello da Cultura Galega, á Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, e ao Instituto del Patrimonio Cultural de España.

22 maio: difusión da convocatoria das becas da Fundación Juanelo Turriano para a realización de teses doutorais sobre materias propias da historia da ciencia ou da técnica.

28 maio: Conferencia verbo “Patrimonio Industrial”, impartida o 28 de maio en Santiago de Compostela, no Foro “As novas rutas culturais de Galicia: a súa contribución á conservación do patrimonio e ao desenvolvemento turístico, económico e social”, no marco do Ciclo de Foros do Grupo Correo Gallego.

5 xuño: Colaboración coa empresa británica “Boundless Productions TV” do grupo “Fremantle Media Ltd.” na preparación do programa sobre “The West Galicia Railway” (o ferrocarril Carril-Cornes) da serie de Michael Portillo na BBC “Great Continental Railway Journeys”.

15 xuño: Presentación na Feira do Libro de Ferrol, xunto co autor, don Juan José Burgoa Fernández, e o prologuista, don Guillermo Llorca Freire, do libro “Patrimonio Industrial de Ferrol y Comarca”, con epílogo de Manuel Lara Coira, Presidente de Buxa.

23 xuño: difusión da convocatoria das “III Jornadas Andaluzas de Patrimonio Industrial y la Obra Pública”.

5 xullo: acordo preliminar co Dr. José María de Juan-García Aguado para a participación de Buxa na coedición do seu libro “La Fábrica de acorazados. La Sociedad Española de Construcción Naval en Ferrol. 1909-1939”.

8 xullo: tradución ao español para a súa difusión internacional na web da entidade (asemade que na de Buxa) do comunicado de E-FAITH co gallo do próximo ano 2015, dedicado ao patrimonio industrial e técnico europeo.

14 xullo: acordo coa empresa “Valora Consultores de Gestión, S.L.” para formar parte do equipo de especialistas para o Plan Director do Camiño de Santiago na execución do contrato de “Redacción do Plan Director e Plan Estratéxico dos Camiños de Santiago na Comunidade Autónoma de Galicia”.

31 xullo: visita coa arquitecta municipal de Mugardos, Olga Fra, ás instalacións da Bestarruza, para revisar e comentar un informe para o Axuntamento no que se aconsella a súa catalogación.

21 agosto: Convenio coa entidade “Tesouros de Galicia” para a cesión de contidos documentais, gráficos, imaxes, o gravacións, relacionados co patrimonio cultural e ambiental de Galicia, para a difusión pola súa parte no ámbito dos seus obxectivos.

5 setembro: acordo preliminar co Dr. Justino Fernández Negral para a participación de Buxa na edición do seu libro “Telleiras na ría de Ferrol”.

12 outubro: subscrición de apoio á “Declaración a prol dun Museo da Cidade de Ferrol”, promovida polo Foro de Amigos de Ferrol.

30 outubro: confirmación da participación de Buxa na coedición do libro “La Fábrica de acorazados. La Sociedad Española de Construcción Naval en Ferrol. 1909-1939”, segundo o alcance e especificacións que figuran no documento asinado.

10 novembro: Convenio coa entidade “Tesouros de Galicia” para compartir as experiencias desenvolvidas no ámbito de actuación que elles propio, aportando contidos para a difusión de iniciativas de interese, e o asesoramento no desenvolvemento das iniciativas que dita entidade deseñe arredor do patrimonio industrial de Galicia e o seu aproveitamento turístico sostible.

14 novembro: participación na Mesa de Especialistas convocada pola empresa “Valora Consultores de Gestión, S.L.” para compartir as diferentes visións sobre as fortalezas e necesidades do Camiño de Santiago, e os principais retos e obxectivos sobre os que artellar o Plan Director e Estratéxico 2015-2021 do Camiño de Santiago.


Ano 2015

No ámbito xeral do traballo da asociación, sinalar o mantemento e ampliación da base de datos de identificación de publicacións relacionadas co patrimonio industrial, de libre acceso no portal de Buxa na web e que supera as mil duascentas referencias bibliográficas.

Continuouse tamén coa realización, dixitalización e publicación no portal de Buxa na web de outras trinta e seis fichas máis de cadanseu elemento do Patrimonio Industrial de Galicia, que suma xa as trescentas oitenta e cinco fichas no seu Inventario.

Mantemento e ampliación da sección exclusiva para socios no portal de Buxa na web (http://www.asociacionbuxa.com), que suma xa os trinta e tres documentos.

No canto do número de beneficiarios dos servizos da asociación, malia que non é de doada cuantificación, pola gratuidade dalgúns servizos e o seu libre acceso vía web (biblioteca, documentos e inventario), contabilizáronse unhas 842 visitas mensuais cunhas 2.728 páxinas vistas ó mes. Consonte aos rexistros de Google Analytics, no ano houbo un total de 10.104 visitas e 32.735 páxinas vistas, con 2.039 usuarios habituais (o 27% do total de visitantes). Rexistrouse un máximo de 59 visitas o 7 de febreiro (sábado) e un mínimo de 9 visitas o 23 de maio (sábado).

Dende o comezo da súa existencia na Internet (29 de xaneiro do 2009), o portal de Buxa ten recibido 47.609 visitas, con 178.665 páxinas vistas e 9.253 usuarios habituais (o 26’5% do total de visitantes). O medio foi de dous minutos e trinta e cinco segundos por sesión, con 3’75 páxinas vistas.

Tódolos socios de Buxa teñen dereito ao acceso exclusivo á documentación relacionada co patrimonio industrial que se recolle nun apartado específico (“Só socios”) do devandito portal web.

15 xaneiro: solicitude de Silvia Pérez Fraga, técnico da Deputación da Coruña, para unha reunión cun técnico da empresa Cotesa, responsable do proxecto de turismo industrial que está a desenvolver a Deputación de Coruña.

17 xaneiro: reunión con José Luis Lalana Soto, profesor do Instituto Universitario de Urbanística da Universidad de Valladolid, responsable do proxecto de turismo industrial que está a desenvolver a Deputación de Coruña, para revisar conxuntamente as propostas dos recursos turísticos, etnográficos e industriais, a incluír en dito traballo.

22 xaneiro: reunión con Juan López Bedoya, profesor universitario e xeógrafo especialista no patrimonio natural e nos planes de ordenación turística e territorial, para analizar as posibilidades de propoñer planes de ordenación turística con rutas de turismo industrial nalgúns concellos que contan con tal tipo de recursos.

22 xaneiro: reunión con Susana Álvarez Martínez, profesora do Departamento de Historia do Instituto de Ensino Secundario do Milladoiro, para preparar unha xornada referente ao patrimonio industrial cun recorrido por parte do patrimonio industrial compostelán para os sesenta alumnos do cuarto curso do Ensino Secundario Obrigatorio.

13 febreiro: tralo acordo coa Asociacion de Ingenieros Industriales de Galicia, con domicilio na r/Alameda, 30-32, 7º. 15003 A Coruña, T. 981 217 081, F. 981 228 203, E. asociacion@icoiig.es , o portal web conxunto de dita Asociación co Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia, permite o enlace directo co portal web de Buxa.

26 febreiro: entrevista no Correo Gallego con gallo do “Ano do Patrimonio Industrial e Técnico Europeo”.

24 marzo: reunión con Justino Fernández Negral, investigador do patrimonio industrial, para planificar a publicación do seu traballo sobre as telleiras da ría de Ferrol.

9 abril: reunión con Alberto Martínez Pintos, interlocutor da Agrupación de Interés Económico Logidigal (transitarios, consignatarios, transportistas, navieros, etc.), para analizar as posibilidades de valorizar o patrimonio industrial do porto de Vigo, comezando pola realización do inventario para propoñer planes de ordenación turística con rutas de turismo industrial, estudar as posibilidades de recuperación e reutilización dalgún dos elementos inventariados (IME, A Portela, etc.) na área de competencia da Autoridade Portuaria de Vigo, coa participación do Comité de Promoción Comercial do Porto de Vigo e o Consorcio da Zona Franca de Vigo.

27 abril: xornada no Instituto de Ensino Secundario do Milladoiro para os alumnos do cuarto curso do Ensino Secundario Obrigatorio e do Primeiro do Bacharelato, cunha presentación sobre o patrimonio industrial e o complemento dun percorrido pola ribeira dos ríos Sar e Sarela para o coñecemento dos muíños fariñeiros da ribeira de San Lourenzo, os curtidoiros entre a Ponte Vella de Vidán e a Ponte de Asén, e a fábrica de papel de Laraño.

4 setembro: reunión con José Ramón Ovidio Soto González para a preparación dunha Monografía sobre a fábrica “Conservas Sueiro”.

23 setembro: orde de publicación do libro “Tierra y fuego en la ría de Ferrol: tejeras y cerámicas del siglo XVIII al XX”, de Justino Fernández Negral.

30 setembro: visita Intasa-Galiparket e reunión coa concelleira de Turismo de As Pontes de García Rodríguez (Ana María Pena Purriños) para esbozar unha posible xornada a celebrar sobre industria e turismo.

30 setembro: reunión con Deloga (Ismael Blanco Bouza blancobouza@gmail.com e Antón Pernas Soto) para posible colaboración en temas patrimonio industrial e industria viva.

13 outubro: presentación ao autor, Justino Fernández Negral, do seu libro sobre as telleiras na ría de Ferrol, primeiro da colección Ézaro-Buxa.

21 outubro: colaboración con E-FAITH, Federación Europea de Asociacións do Patrimonio Industrial e Técnico, na sección de Grúas Portuarias (http://harbourcranes.eu/?q=Gantry-crane-Perl%C3%ADo)

26 outubro: Conferencia no Ateneo de Santiago, “A industria, recurso turístico”.

28 outubro: presentación na Alcaldía de Narón do libro de Justino Fernández Negral sobre as telleiras na ría de Ferrol, primeiro da colección Ézaro-Buxa.

30 outubro: reunión con Ana María Pena concelleira de turismo n’As Pontes de García Rodríguez para encetar a preparación dun posible congreso a celebrar no próximo mes de abril. Presentación do libro de Justino Fernández Negral editado por Ézaro-Buxa.

30 outubro: presentación na Alcaldía de Ares do libro de Justino Fernández Negral editado por Ézaro-Buxa.

3 novembro: presentación na Alcaldía de Ferrol do libro de Justino Fernández Negral editado por Ézaro-Buxa.

10 novembro: reunión co Alcalde de Neda para presentarlle o libro de Justino Fernández Negral editado por Ézaro-Buxa. Reunión co Alcalde de Fene coa mesma finalidade.

13 novembro: reunión con Sonia Pascual Amigo, da Universidade de Vigo, para fixar os termos de colaboración de Buxa no proxecto “Molinum: novos usos do patrimonio cultural preindustrial: aproveitamento enerxético, turístico e ambiental de muíños e outros enxeños hidráulicos”, de cooperación transfronteiriza España-Portugal, no marco da convocatoria INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP), área de cooperación Galicia-Norte de Portugal.

16 novembro: Seminario “Musealización e valorización do Patrimonio Industrial en Galicia”, no marco dos Seminarios sobre tendencias actuais en Museos, Arquivos e Bibliotecas do Mestrado sobre Tendencias Actuais en Museos, Arquivos e Bibliotecas, da Facultade de Humanidades e Documentación da Universidade da Coruña

27 novembro: reunión con José Luis Maestro Castiñeiras, Director de Competitividade de Turismo de Galicia, para analizar posibles vías de cooperación de interese para ámbolos dous organismos.

27 novembro: acordo para a participación no proxecto da Universidade de Vigo de acrónimo MOLINUM e título “Novos usos do patrimonio cultural preindustrial: aproveitamento enerxético, turístico e ambiental de muíños e outros enxeños hidráulicos”, presentado á convocatoria INTERREG V-A España- Portugal (POCTEP), área de cooperación Galicia-Norte de Portugal.

28 novembro: Conferencia na Asociación Cultural Xábrega (Ares, A Coruña).

16 decembro: Presentación en Ferrol, no Museo da Construción Naval, do libro de José María de Juan-García Aguado “La fábrica de acorazados. La Sociedad Española de Construcción Naval en Ferrol (1909-1936)”, coeditado por Buxa.


Ano 2016

No ámbito xeral do traballo da asociación, sinalar o mantemento e ampliación da base de datos de identificación de publicacións relacionadas co patrimonio industrial, de libre acceso no portal de Buxa na web e que supera as mil duascentas trinta referencias bibliográficas.

Continuouse tamén coa realización, dixitalización e publicación no portal de Buxa na web de outras corenta e nove fichas máis de cadanseu elemento do Patrimonio Industrial de Galicia, que suma xa as catrocentas trinta e catro fichas no seu Inventario.

Mantemento e ampliación da sección exclusiva para socios no portal de Buxa na web (http://www.asociacionbuxa.com), que suma xa os trinta e nove documentos.

No canto do número de beneficiarios dos servizos da asociación, malia que non é de doada cuantificación, pola gratuidade dalgúns servizos e o seu libre acceso vía web (biblioteca, documentos e inventario), contabilizáronse unhas 884 visitas mensuais cunhas 2.699 páxinas vistas ao mes. Consonte os rexistros de Google Analytics, no ano houbo un total de 10.603 visitas e 32.391 páxinas vistas, con 2.189 usuarios habituais (o 28’5% do total de visitantes). Rexistrouse un máximo de 73 visitas o 26 de xaneiro (martes) e un mínimo de 7 visitas o 9 de xullo (sábado).

Dende o comezo da súa existencia na Internet (29 de xaneiro do 2009), o portal de Buxa ten recibido 58.212 visitas, con 211.056 páxinas vistas e 11.428 usuarios habituais (o 26’9% do total de visitantes). O tempo medio foi de dous minutos e trinta e tres segundos por sesión, con 3’63 páxinas vistas.

Tódolos socios de Buxa (29 no ano 2016) teñen dereito ao acceso exclusivo á documentación relacionada co patrimonio industrial que se recolle nun apartado específico (“Só socios”) do devandito portal web.

11 xaneiro: entrevista na Radio Nacional de España sobre a situación do Patrimonio Industrial de Galicia e a conmemoración do ano 2015 como“Ano do Patrimonio Industrial e Técnico Europeo”.

22 xaneiro: reunión con José Ramón Ovidio Soto González para a revisión da futura publicación sobre “Conservas Sueiro”.

13 febreiro: reunión na Coruña con Luis Blanco Gómez, director-xerente do Museo do Ferrocarril de Galicia (Monforte de Lemos), e Ángel Jove González, presidente do Museo de Automoción e Historia da Fundación Jorge Jove (A Coruña) para tratar da unificación de esforzos na defensa do patrimonio industrial de Galicia.

17 febreiro: apoio ao proxecto de conservación “Cocheras de Cuatro Caminos del Metro de Madrid”, edificio proxectado polo notable arquitecto galego Antonio Palacios Ramilo e un dos poucos vestixios do Metro madrileño de 1919, mostra relevante da arquitectura local e do seu patrimonio industrial.

9 marzo: colaboración con Eusebi Casenelles (ex presidente do TICCIH) na identificación de posibles entidades galegas interesadas en formar parte da Ruta Europea do Patrimonio Industrial (ERIH, European Route of Industrial Heritage) como punto de apoio ou referencia individual co obxectivo final de constituír unha ruta industrial rexional.

7 abril: participación no taller de Directrices de Paisaxe de Galicia que está a desenvolver o Instituto de Estudos do Territorio da Xunta de Galicia como un dos instrumentos establecidos pola Lei de Protección da Paisaxe de Galicia para a xestión e ordenación das paisaxes galegas.

29 abril: reunión do xurado do “Premio de investigación Buxa 2015” e fallo do mesmo. Comezo da preparación da edición dos traballos aceptados a concurso.

18 mayo: participación na “Ruta industrial Guixar-Bouzas”, recorrido guiado polo catedrático Xoán Carmona Badía polo que fora a fronte marítima de Vigo.

20 mayo: lanzamiento da ruta marítima de turismo industrial pola ría de Vigo, promovida por Buxa.

31 maio: acordo de colaboración co Instituto Universitario de Estudos Marítimos da Universidade da Coruña para participar na promoción da costa galega nas súas múltiples vertentes, dende a lúdica e deportiva até a industrial e económica.

1 xuño: participación como guía na viaxe inaugural da ruta marítima de turismo industrial pola ría de Vigo.

14 xuño: creación do perfil de Buxa na rede social “Facebook”.

16 xuño: participación na proposta presentada por “Tesouros de Galicia” ao programa de turismo sostible da ONU (10YFP STP) para organizar o congreso anual: “2016 Annual Conference and Symposium of the Sustainable Tourism Programme”, ao que acoden uns 250 expertos do sector, representantes de organizacións turísticas, entidades gobernamentais e organizacións non gobernamentais, como unha oportunidade de promocionar Galicia mundialmente, ademais de colaborar na difusión de formas de produción e de consumo sostibles.

30 xuño: entrevista e recorrido filmado pola ruta do Sar e o Sarela da Compostela industrial para un programa de divulgación de V-Televisión (La Voz de Galicia).

2 xullo: colaboración con E-FAITH (Federación Europea de Asociacións do Patrimonio Industrial e Técnico) no proxecto europeo “Genius Loci” que ten o propósito de mostrar o potencial turístico das pequenas e medianas industrias de artesanía tradicional e industrial, estean en funcionamento ou fora de uso.

3 xullo: dirección do documento videográfico “Ruta marítima polo patrimonio industrial da ría de Vigo” e publicación do mesmo nas redes sociais.

5 xullo: reunión na Deputación de Pontevedra con Santos Héctor Rodríguez Díaz, presidente da Comisión de Innovación, Promoción Económica e Turismo, e Inés Calvo, técnica de turismo, para mirar a posible axuda á publicación do libro das pegadas da industrialización na enseada de San Simón e o folleto guía da correspondente ruta marítima.

18 xullo: participación co Instituto del Patrimonio Cultural Español (IPCE) nas Xornadas Europeas do Patrimonio promovidas polo Consello de Europa (European Heritage Days – Council of Europe) coa comunicación das actividades desenvolvidas a prol da xestión e conservación do patrimonio industrial, sinaladamente a convocatoria da ruta marítima polo patrimonio industrial da ría de Vigo

9 agosto: entrevista con Manuel García Sendón (presidente de Culturmar, Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial) para colaborar en temas de común interese.

12 agosto: acordo acadado coa Fundación para a Pesca e o Marisqueo (FUNDAMAR) para prestar a nosa colaboración no proxecto “Vigo pesqueiro” na procura dunha oferta turística de calidade, complementaria e desestacionalizada. FUNDAMAR (http://www.fundamar.org) foi creada no 2010 pola Cooperativa de Armadores de Pesca do Porto de Vigo (ARVI), a Unión Xeral de Traballadores (UGT-Galicia) e as Comisións Obreiras (CC.OO.-Galicia) e conta coa colaboración do Concello de Vigo, a Deputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia.

9 setembro: entrevista en Noia co profesor Pedro García Vidal para falar das industrias noiesas e a súa localización.

29 setembro: reunión co grupo santiagués de acción cultural “Faladoiro do Pataca” para presentarlles Buxa e as súas actividades.

29 setembro: acordo de colaboración na realización dun Traballo Fin de Mestrado sobre o chamado Pazo de Isabel II (fábrica de tecidos) con Sheila Sánchez, alumna do Mestrado sobre Medioambiente e Arquitectura Bioclimática da Universidade Politécnica de Madrid.

30 setembro: participación con José María de Juan-García Aguado e Carmen Perales Garat na mesa redonda celebrada na Galería Sargadelos sobre o dique de mareas e o arsenal civil da Cabana (Ferrol).

26 outubro: participación en “Vigo Pesqueiro”, primeiro congreso de turismo industrial de Galicia e Norte de Portugal, no que se presentaron en Vigo as oportunidades de desenvolvemento económico e social do territorio vinculadas a industria, co complemento das experiencias da industria viva en turismo, cultura e museos.

26 outubro: reunión con Xaquín Lores Torres, de Culturmar (Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial) para analizar as posibilidades de colaboración de Buxa nas Xornadas de Embarcacións Tradicionais do vindeiro ano en Combarro.

27 outubro: colaboración coa produtora cinematográfica coruñesa “Vaca Films” na localización de construcións industriais de finais do século XIX e comezos do XX apropiadas como escenario na rodaxe dun proxecto ambientado no decenio de 1920.

27 outubro: xornada sobre Novas Rutas Culturais para a Asociación de Alumnos da Universidade Senior da Universidade da Coruña.

21 novembro: colaboración co Servizo de Conservación da Natureza de Ourense coa achega de documentación sobre a fábrica de papel de Lousado (ficha 147) para os paneis explicativos a instalar no Sendeiro de Piñor, que discorre nas proximidades da localidade de Lousado (Piñor de Cea).

24 novembro: presentación na Galería Sargadelos de Vigo do libro “Pegadas da industrialización en Galicia: a Enseada de San Simón”.

10 decembro: traballo de campo na Illa de Arousa como colaboración no traballo de fin de grao de dona Sara Cacheiro González, alumna do Grao en Xeografía e Historia da Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED) sobre “Paisajes culturales. Patrimonio y Turismo”.